Hvorfor advokat?

Å begi seg ut i den juridiske verden på egenhånd – uten tilstrekkelige kunnskaper på området – er risikabelt og kan medføre rettstap / økonomisk tap.

Mange kvier seg for å oppsøke advokat og venter til man allerede er involvert i en rettstvist. Dette medfører ofte en dyrere og mer tidkrevende prosess enn å få rådgivning på et tidligere stadium. Rådgivning i en tidlig fase kan forebygge eller avverge en senere rettstvist.

Så fort du har mottatt et vedtak fra NAV som du ikke er fornøyd med eller som du mistenker kan være feil (f.eks. vedtak om avslag på en ytelse som du har søkt om), så bør du få en advokat til å vurdere om det er grunnlag for å klage/anke på vedtaket. Det er i så fall viktig at du kontakter advokaten i god tid før klage/ankefristen går ut. Dersom fristen oversittes, er det svært vanskelig å vinne frem - dette selv om du i utgangspunktet hadde en god sak, juridisk sett.

Advokaten vil kunne fortelle deg om du har en god eller dårlig sak, samt veilede deg med hensyn til videre fremdrift hvis du ønsker å føre saken selv (hva som bør skrives i en ev. klage/anke, hva som bør legges ved av bilag, hvor klagen/anken skal sendes, informere om videre saksgang m.m). Dersom det er grunnlag for å klage/anke, kan du også overlate til advokaten å utarbeide klagen/anken og å følge deg opp under hele klage/ankeprosessen, slik at du selv slipper papirmøllen og å passe på frister til enhver tid.