Priser og salærberegning for klienter som ikke fyller vilkårene for rett til fri rettshjelp

Dersom fastpris ikke avtales, er størrelsen på salæret primært avhengig av tidsforbruk i saken (medgåtte timer multiplisert med advokatens alminnelige timesats). Klientens økonomi, oppdragets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser saken gjelder samt generelle rimelighetsbetraktninger, kan også spille inn når størrelsen på salæret skal fastsettes.

Avtale om pris gjøres før advokaten påbegynner oppdraget. Prisen, forventet timeantall og en nærmere beskrivelse av oppdraget, vil bli bekreftet i en skriftlig oppdragsbekreftelse før oppdragsstart. Her vil det også fremgå annen nyttig informasjon om salærberegning/fakturering.

Ingen oppdrag anses akseptert før dette er bekreftet skriftlig ved oppdragsbekreftelse - dog er det her unntak for fri rettshjelpssaker samt også for små oppdrag, hvor det vil være uforholdsmessig tidkrevende å utarbeide oppdragsbekreftelse.

Hvis saken vinnes eller delvis vinnes, skal nødvendige saksomkostninger dekkes av det offentlige (NAV), jf. forvaltningsloven § 36 og trygderettsloven § 29. Hva som skjer dersom det offentlige avkorter advokatens salærkrav, vil det nøye være redegjort for i oppdragsbekreftelsen med standardvilkår.

Spesifisert timeliste følger hver faktura, med mindre det avtales fastpris.

Hva kan klienten selv gjøre for å redusere advokatutgiftene?

Det er mye klienten selv kan gjøre for å tilrettelegge for at advokaten kan lære seg sakens faktum så raskt som mulig.

Nedenfor nevnes noen punkter der du som klient kan bidra til at advokaten sparer mye tid - og du mye advokatutgifter:

  • Lag et kronologisk sammendrag av saken (hva skjedde når) – gjerne i stikkords form, og helst ikke over en side.

  • Redegjør kort for hva slags resultat/saksutfall du ønsker og hvorfor.

  • Redegjør kort for hva du mener er feil i NAV sitt siste vedtak eller ev. innstilling til vedtak.

  • Lag en oversikt over relevante parter/kontaktpersoner i saken, med navn, postadressse, mailadresse og telefonnummer.

  • Finn frem alle relevante dokumenter i saken (spesielt viktig er siste vedtak og/eller innstilling fra NAV), og sett dokumentene inn i en perm/mappe i kronologisk rekkefølge.

  • Hvis du har krav på fri rettshjelp, må også inntektsopplysninger fremlegges for deg og din ev. ektefelle/samboer/partner, i form av siste selvangivelse eller likningsattest samt lønnsslipper.

  • Hvis saken består av flere deler, bør det foreligge én mappe pr. del.

  • I omfattende saker bør dokumentene nummereres og også inneholde en dokumentoversikt/innholdsfortegnelse, slik at advokaten raskt kan finne frem til de ulike dokumentene.