Problemer med NAV?

Advokat Inga S. Kjernlie fikk advokatbevilling i 1999 og startet egen praksis som advokat i 2005 med kontor sentralt i Skedsmo i Akershus (Lillestrøm).

Advokaten har trygderett som spesialfelt, og bistår i alle typer trygdesaker; både i klagesaker for NAV (dog ikke i saker for NAV Sosial/sosialtjenesten) og også i ankesaker for Trygderetten, se ”rettsområder”.

Siden Trygderetten er en landsdekkende ankeinstans uten fremmøteplikt og uten muntlige forhandlinger, tar advokaten oppdrag i hele landet. Hvis det er lang avstand mellom klient og advokat, kan kommunikasjonen foregå pr. telefon, sms, e-post eller digipost (møter er ofte ikke nødvendig). Geografisk avstand mellom klient og advokat utgjør således ingen hindring.

Advokaten søker om fri rettshjelp for klienten, dersom vilkårene for dette er oppfylt, se ”fri rettshjelp”.

Mange brukere av NAV opplever at de ikke blir hørt av NAV, og føler seg også feil eller uverdig behandlet av NAV. Advokaten vet hvor vanskelig det kan være for den private part å nå frem i NAV-systemet (dette oppleves ofte som en kamp mellom ”den sterke og den svake part”), og kan ev. hjelpe klienten med dette.

Mange av de sakene som advokaten har bistått i, har ført frem. Advokatfirmaet har således en høy omgjøringsprosent.

Advokaten legger stor vekt på kontinuerlig faglig utvikling og oppdatering, og deltar derfor jevnlig både på generelle kurs samt fordypningskurs innenfor sitt fagfelt.

Advokaten er medlem av Den norske Advokatforening, og har også obligatorisk sikkerhetsstillelse (som dekker yrkesansvaret) gjennom Advokatforeningens kollektive formuesskadeforsikring.