Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp innebærer at det offentlige betaler dine utgifter til advokatbistand. Tilbudet om gratis advokat gjelder i visse typer saker som er av stor betydning for menneskets livssituasjon, se lov om fri rettshjelp.

Hva omfatter fri rettshjelp?

Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd, fri sakførsel og fritak for rettsgebyr.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang, f.eks. rådgivning og informasjon om rettsregler samt utarbeidelse av søknader og klager. En klagesak for NAV er et typisk eksempel på en fritt rettsråd-sak.

Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene og for visse forvaltningsorganer, bl.a. Trygderetten og Fylkesnemnda for sosiale saker.

Fritak for rettsgebyr innebærer at man slipper å betale for behandling i rettsapparatet (behandlingsgebyr) eller for visse sideutgifter.

Hvem kan få fri rettshjelp?

I behovsprøvde saker (f.eks. klagesaker for NAV og ankesaker for Trygderetten) gis det fri rettshjelp hvis bruttoinntekt og nettoformue er under bestemte grenser. For enslige er inntektsgrensen kr. 320 000 brutto pr. år. For ektefeller, samboere, partnere og andre som lever sammen med felles økonomi, er inntektsgrensen - samlet sett for paret - kr. 490 000 brutto pr. år. Netto formuesgrense er kr. 100 000 (ligningsverdien av egen eid bolig av normal verdi, regnes da vanligvis ikke med).

I behovsprøvde saker skal personer med bruttoinntekt over kr. 100 000 pr. år, betale en egenandel. Ved fritt rettsråd (klagesaker for NAV) betales en egenandel tilsvarende en grunndel. Ved fri sakførsel (ankesaker for Trygderetten) utgjør egenandelen 25 % av advokatutgiftene, men begrenset oppad til 8 ganger grunndelen. I følge regelverket skal det ikke betales mva av egenandelen.

I saker uten behovsprøving gjelder det ingen inntekts- eller formuesgrense, og det skal ikke betales egenandel.

I hvilke trygdesaker kan man få fri rettshjelp?

I trygdesaker får man kun innvilget fri rettshjelp dersom man ønsker bistand til å klage på et vedtak fra NAV fattet etter folketrygdloven (f.eks. avslag på krav om dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger/AAP eller uføretrygd).

Det samme gjelder dersom man ønsker bistand til å anke et vedtak inn for Trygderetten.

Klagesaker for NAV Sosialtjeneste (f.eks. avslag på krav om økonomisk sosialstønad), kvalifiserer dessverre ikke til fri rettshjelp - dette uansett inntekt og formue. Det er m.a.o. kun klagesaker for den statlige delen av NAV (og ikke den kommunale delen av NAV), som gir rett til fri rettshjelp dersom man har inntekt og formue under visse grenser.

Hvis man kun ønsker en vurdering av om det er grunnlag for å klage/anke på et folketrygdvedtak fra NAV, og dette faktisk sett ikke resulterer i en klage/anke, så får man heller ikke fri rettshjelp. Det samme gjelder i forhold til generell rådgivning utenfor klage/ankesak, f.eks. på søknads- eller varselstadiet av en trygdesak. Dersom man f.eks. lurer på hvordan en paragraf i folketrygdloven skal tolkes/forstås, så får man ikke fri rettshjelp til dette – slik bistand må man ev. selv betale for.

Klagesaker for Sivilombudsmannen (f.eks. pga manglende svar fra NAV) samt serviceklager til NAV, faller dessverre også utenfor området for fri rettshjelp.