Trygdesaker

Advokaten har trygderett som spesialfelt, og bistår alle personer som har problemer med den statlige delen av NAV (dvs. saker etter folketrygdloven).

Advokaten bistår bl.a. i saker som omhandler medlemskap, dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), ung uførhet, uføretrygd, grunnstønad, hjelpestønad, stønad til bil/motorkjøretøy og andre hjelpemidler, foreldrepenger, stønad til enslig mor eller far, overgangsstønad, barnetrygd samt ytelser ved yrkesskade (inkl. menerstatning).

Videre bistår advokaten i saker vedr. stans/opphør samt tilbakekreving av feilutbetalt ytelse/stønad. Slike saker kan oppleves som "straff" og er i tillegg ofte komplekse og juridisk utfordrende, og kan derfor være vanskelig å takle uten hjelp fra en erfaren trygdeadvokat.

Advokaten bistår - så langt kapasiteten rekker - kun i konkrete klage/ankesaker for NAV og for Trygderetten etter folketrygdloven. Av kapasitetsmessige hensyn har advokaten avgrenset både mot sosialrettssaker, bidragssaker og også      mot generell rådgivning utenfor klage/ankesak, f.eks. på søknads- eller varselstadiet av en sak. Advokaten prioriterer således personer som er i en juridisk konflikt med NAV. Dersom du har mottatt et negativt vedtak fra NAV etter folketrygd-loven som du ønsker advokatbistand til å klage/anke på eller som du allerede har klaget/anket på uten at det har skjedd en omgjøring, så er det bare å ta kontakt med advokaten. Advokaten kan ev. da utarbeide en klage/anke i saken eller et støtte-skriv til allerede fremsatt klage/anke.

Hvis du derimot "kun" ønsker hjelp til å søke på en ytelse eller lurer på om du skal søke (f.eks. på uføretrygd), så er det sjeldent behov for advokatbistand, da det ikke er noen juridisk konflikt med NAV på dette stadiet av en sak. Dersom du allikevel ønsker bistand i søknadsprosessen, så kan du ev. kontakte NAV Lokalt eller NAV Kontaktsenter (telefon: 55553333) - de har veilednings- og opplysningsplikt etter forvaltningsloven, inkl. plikt til å hjelpe til med å fremsette søknader. Hvis du ikke vil ringe til NAV, så kan du istedet enkelt sende en melding til NAV via innlogget tjeneste på "Ditt NAV" på www.nav.no.